Giới thiệu

HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC

NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

Quản trị kinh doanh là lĩnh vực quản lý và điều hành một tổ chức hoặc doanh nghiệp. Ngành này cung cấp nhiều cơ hội nghề nghiệp, bao gồm quản lý dự án, quản lý nhân sự, quản lý marketing và quản lý chiến lược. Công việc trong ngành quản trị kinh doanh bao gồm lập kế hoạch, tổ chức, điều phối và kiểm soát các hoạt động kinh doanh để đạt được mục tiêu của tổ chức. Các kỹ năng quan trọng trong ngành này bao gồm lãnh đạo, quản lý thời gian, tư duy chiến lược và kỹ năng giao tiếp.

Cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp:

  • Chuyên viên phân tích thị trường
  • Chuyên viên quản lý dự án
  • Nhân viên nghiên cứu và phát triển
  • Chuyên viên phát triển kinh doanh
  • Nhà sáng lập doanh nghiệp

TUYỂN SINH

  • Đối tượng tuyển sinh:

– Đại học văn bằng 1: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT.

– Đại học văn bằng 2: Tốt nghiệp Đại học các ngành nghề khác.

– Đại học liên thông:  Tốt nghiệp Cao đẳng cùng ngành.

  • Thời gian đào tạo:

– Văn bằng 1: (4 – 5) năm

– Văn bằng 2: (2 – 3) năm

– Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học: (2 – 3) năm

CHUẨN ĐẦU RA

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Học kỳ 1 8        
1 BADM1364 Quản trị học 3 x   45 45
2 EDUC1206 Kỹ năng học tập 2 x   30 30
3 GLAW1315 Pháp luật đại cương 3 x   45 45
Học kỳ 2 12        
1 BADM1366 Quản trị nhân lực 3 x   45 45
2 BADM1372 Marketing căn bản 3 x   45 45
3 BIOT1347 Con người và môi trường 3 x   0  
4 GENG1339 Tiếng Anh nâng cao 1 3 x   45 45
Học kỳ 3 15        
1 BADM1365 Phân tích định lượng trong quản trị 3 x   45 45
2 BADM1367 Quản trị Marketing 3 x   45 45
3 ECON1301 Kinh tế Vi mô 3 x   45 45
4 GENG1340 Tiếng Anh nâng cao 2 3 x   45 45
5 POLI1304 Triết học Mác – Lênin 3 x   45 45
Học kỳ 4 18        
1 BADM1197 Tư duy phản biện và sáng tạo 1 x   23 15
2 BADM1369 Quan hệ công chúng 3 x   45 45
3 BADM1389 Quản trị bán hàng 3 x   45 45
4 ECON1302 Kinh tế Vĩ mô 3 x   45 45
5 FINA1328 Quản trị tài chính 3 x   45 45
6 GENG1341 Tiếng Anh nâng cao 3 3 x   45 45
7 POLI1205 Kinh tế chính trị Mác – Lênin 2 x   30 30
Học kỳ 5 15        
1 BADM1186 Quản trị bản thân 1 x   23 15
2 BADM1392 Quản trị vận hành 3 x   45 45
3 BADM2383 Marketing quốc tế 3 x   45 45
4 BADM2384 Quản trị thương hiệu 3 x   45 45
5 GENG1342 Tiếng Anh nâng cao 4 3 x   45 45
6 POLI1206 Chủ nghĩa Xã hội khoa học 2 x   30 30
Học kỳ 6 14        
1 BADM1370 Hành vi tổ chức 3 x   45 45
2 BADM1387 Quản trị chuỗi cung ứng 3 x   45 45
3 BADM1394 Truyền thông Marketing tích hợp 3 x   45 45
4 GENG1343 Tiếng Anh nâng cao 5 3 x   45 45
5 POLI1207 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 x   30 30
Học kỳ 7 11        
1 BADM1373 Thương mại điện tử 3 x   45 45
2 BADM1379 Quản trị dự án 3 x   45 45
3 BADM2327 Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp 3 x   45 45
4 POLI1208 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 x   30 30
Học kỳ 8 12        
1 BADM1380 Quản trị chiến lược 3 x   45 45
2 BADM1395 Marketing dịch vụ 3 x   45 45
3 BADM2323 Lập kế hoạch kinh doanh 3 x   45 45
4 BADM2324 Quản trị chất lượng 3 x   45 45
Học kỳ 9 10        
1 BADM1391 Hành vi khách hàng 3 x   45 45
2 BADM2601 Thực tập 1 3 x   45 45
3 BADM4899 Thực tập 2 – QTKD 4 x   60 60
Học kỳ 10 8        
1 BADM1188 Giá trị sống 1 1 x   23 15
2 BADM1368 Giao tiếp trong kinh doanh 3 x   45 45
3 BADM1377 Thống kê ứng dụng 3 x   45 45
4 BADM2117 Thông minh cảm xúc và tư duy tích cực 1 x   23 15
Học kỳ 11 4        
1 BADM1198 Giá trị sống 2 1 x   23 15
2 COMP1307 Tin học đại cương 3 x   45 45
Học kỳ 12 6        
1 BADM4699 Khóa luận tốt nghiệp – QTKD 6 x   0  
Stt Mã MH Tên môn học Số tín chỉ Môn bắt buộc Miễn Tổng tiết Lý thuyết
Học kỳ 1 5        
1 BADM1364 Quản trị học 3 x   45 45
2 EDUC1206 Kỹ năng học tập 2 x   30 30
Học kỳ 2 9        
1 BADM1366 Quản trị nhân lực 3 x   45 45
2 BADM1372 Marketing căn bản 3 x   45 45
3 BIOT1347 Con người và môi trường 3 x   0  
Học kỳ 3 9        
1 BADM1365 Phân tích định lượng trong quản trị 3 x   45 45
2 BADM1367 Quản trị Marketing 3 x   45 45
3 ECON1301 Kinh tế Vi mô 3 x   45 45
Học kỳ 4 13        
1 BADM1197 Tư duy phản biện và sáng tạo 1 x   23 15
2 BADM1369 Quan hệ công chúng 3 x   45 45
3 BADM1389 Quản trị bán hàng 3 x   45 45
4 ECON1302 Kinh tế Vĩ mô 3 x   45 45
5 FINA1328 Quản trị tài chính 3 x   45 45
Học kỳ 5 10        
1 BADM1186 Quản trị bản thân 1 x   23 15
2 BADM1392 Quản trị vận hành 3 x   45 45
3 BADM2383 Marketing quốc tế 3 x   45 45
4 BADM2384 Quản trị thương hiệu 3 x   45 45
Học kỳ 6 9        
1 BADM1370 Hành vi tổ chức 3 x   45 45
2 BADM1387 Quản trị chuỗi cung ứng 3 x   45 45
3 BADM1394 Truyền thông Marketing tích hợp 3 x   45 45
Học kỳ 7 9        
1 BADM1373 Thương mại điện tử 3 x   45 45
2 BADM1379 Quản trị dự án 3 x   45 45
3 BADM2327 Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp 3 x   45 45
Học kỳ 8 12        
1 BADM1380 Quản trị chiến lược 3 x   45 45
2 BADM1395 Marketing dịch vụ 3 x   45 45
3 BADM2323 Lập kế hoạch kinh doanh 3 x   45 45
4 BADM2324 Quản trị chất lượng 3 x   45 45
Học kỳ 9 7        
1 BADM1391 Hành vi khách hàng 3 x   45 45
2 BADM4899 Thực tập 2 – QTKD 4 x   60 60
Học kỳ 10 6        
1 BADM4699 Khóa luận tốt nghiệp – QTKD 6 x   0  
Học kỳ 11 44        
1 BADM1188 Giá trị sống 1 1   x 23 15
2 BADM1198 Giá trị sống 2 1   x 23 15
3 BADM1368 Giao tiếp trong kinh doanh 3   x 45 45
4 BADM1377 Thống kê ứng dụng 3   x 45 45
5 BADM2117 Thông minh cảm xúc và tư duy tích cực 1   x 23 15
6 COMP1307 Tin học đại cương 3   x 45 45
7 GENG1339 Tiếng Anh nâng cao 1 3   x 45 45
8 GENG1340 Tiếng Anh nâng cao 2 3   x 45 45
9 GENG1341 Tiếng Anh nâng cao 3 3   x 45 45
10 GENG1342 Tiếng Anh nâng cao 4 3   x 45 45
11 GENG1343 Tiếng Anh nâng cao 5 3   x 45 45
12 GLAW1315 Pháp luật đại cương 3   x 45 45
13 POLI1205 Kinh tế chính trị Mác – Lênin 2   x 30 30
14 POLI1206 Chủ nghĩa Xã hội khoa học 2   x 30 30
15 POLI1207 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2   x 30 30
16 POLI1208 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2   x 30 30
17 POLI1304 Triết học Mác – Lênin 3   x 45 45
18 BADM2601 Thực tập 1 3   x 45 45
Stt Mã MH Tên môn học Số tín chỉ Môn bắt buộc Miễn Tổng tiết Lý thuyết
Học kỳ 1 5        
1 BADM1364 Quản trị học 3 x   45 45
2 EDUC1206 Kỹ năng học tập 2 x   30 30
Học kỳ 2 9        
1 BADM1366 Quản trị nhân lực 3 x   45 45
2 BADM1372 Marketing căn bản 3 x   45 45
3 GENG1339 Tiếng Anh nâng cao 1 3 x   45 45
Học kỳ 3 12        
1 BADM1365 Phân tích định lượng trong quản trị 3 x   45 45
2 BADM1367 Quản trị Marketing 3 x   45 45
3 GENG1340 Tiếng Anh nâng cao 2 3 x   45 45
4 BADM2324 Quản trị chất lượng 3 x   45 45
Học kỳ 4 13        
1 BADM1197 Tư duy phản biện và sáng tạo 1 x   23 15
2 BADM1369 Quan hệ công chúng 3 x   45 45
3 BADM1389 Quản trị bán hàng 3 x   45 45
4 FINA1328 Quản trị tài chính 3 x   45 45
5 GENG1341 Tiếng Anh nâng cao 3 3 x   45 45
Học kỳ 5 13        
1 BADM1186 Quản trị bản thân 1 x   23 15
2 BADM1392 Quản trị vận hành 3 x   45 45
3 BADM2383 Marketing quốc tế 3 x   45 45
4 BADM2384 Quản trị thương hiệu 3 x   45 45
5 GENG1342 Tiếng Anh nâng cao 4 3 x   45 45
Học kỳ 6 12        
1 BADM1370 Hành vi tổ chức 3 x   45 45
2 BADM1387 Quản trị chuỗi cung ứng 3 x   45 45
3 BADM1394 Truyền thông Marketing tích hợp 3 x   45 45
4 GENG1343 Tiếng Anh nâng cao 5 3 x   45 45
Học kỳ 7 12        
1 BADM1373 Thương mại điện tử 3 x   45 45
2 BADM1379 Quản trị dự án 3 x   45 45
3 BADM2327 Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp 3 x   45 45
4 BADM1391 Hành vi khách hàng 3 x   45 45
Học kỳ 8 13        
1 BADM1380 Quản trị chiến lược 3 x   45 45
2 BADM1395 Marketing dịch vụ 3 x   45 45
3 BADM2323 Lập kế hoạch kinh doanh 3 x   45 45
4 BADM4899 Thực tập 2 – QTKD 4 x   60 60
Học kỳ 9 6        
1 BADM4699 Khóa luận tốt nghiệp – QTKD 6 x   0  
Học kỳ 10 38        
1 BADM1188 Giá trị sống 1 1   x 23 15
2 BADM1198 Giá trị sống 2 1   x 23 15
3 BADM1368 Giao tiếp trong kinh doanh 3   x 45 45
4 BADM1377 Thống kê ứng dụng 3   x 45 45
5 BADM2117 Thông minh cảm xúc và tư duy tích cực 1   x 23 15
6 BADM2601 Thực tập 1 3   x 45 45
7 BIOT1347 Con người và môi trường 3   x 0  
8 COMP1307 Tin học đại cương 3   x 45 45
9 ECON1301 Kinh tế Vi mô 3   x 45 45
10 ECON1302 Kinh tế Vĩ mô 3   x 45 45
11 GLAW1315 Pháp luật đại cương 3   x 45 45
12 POLI1304 Triết học Mác – Lênin 3   x 45 45
13 POLI1205 Kinh tế chính trị Mác – Lênin 2   x 30 30
14 POLI1206 Chủ nghĩa Xã hội khoa học 2   x 30 30
15 POLI1207 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2   x 30 30
16 POLI1208 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2   x 30 30

Những con số nổi bật

85%

85% thời gian học thực hành, làm việc thực tế tại doanh nghiệp

97%

96,7% sinh viên nhận được lời mời làm việc sau tốt nghiệp

3

TOP 3 Trường đào tạo nghề uy tín tại Đắk Lắk

15

15 NĂM Thành lập với đội ngũ 200 cán bộ, giảng viên

Tại sao nên chọn TNC?

Chương trình đào tạo thực tiễn có sự tham gia giảng dạy của doanh nghiệp. Sinh viên được học thực hành lên đến 80% thời lượng môn học.

Trường tọa lạc tại vị trí đẹp, trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột, rất thuận lợi cho các hoạt động học tập, vui chơi và giải trí cho sinh viên.

Nếu bạn là sinh viên bầu cua tôm cá đổi thưởng ftkh

Nếu bạn là sinh viên

bầu cua tôm cá đổi thưởng ftkh

Hình ảnh hoạt động của trường