Giới thiệu

HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC

NGÀNH LUẬT

Ngành luật liên quan đến hệ thống quy định pháp lý và vai trò của nó trong xã hội. Luật sư nghiên cứu, tư vấn và đại diện cho khách hàng trong các vụ kiện và thủ tục pháp lý. Có nhiều lĩnh vực chuyên môn trong ngành luật, bao gồm luật dân sự, luật hình sự, luật doanh nghiệp và luật lao động. Cơ hội nghề nghiệp trong ngành luật rất đa dạng và có thể làm việc trong các văn phòng luật, công ty tư vấn pháp lý, cơ quan tư pháp và các tổ chức khác. Kỹ năng quan trọng trong ngành luật bao gồm tư duy logic, nghiên cứu pháp lý và khả năng biện hộ.

Cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp:

  • Luật sư
  • Kiểm sát viên
  • Thẩm phán
  • Chuyên viên pháp lý doanh nghiệp
  • Chuyên viên tư vấn pháp lý
  • Chuyên viên tư vấn luật sở hữu trí tuệ
  • Chuyên viên luật ngân hàng và tài chính

TUYỂN SINH

  • Đối tượng tuyển sinh:

– Đại học văn bằng 1: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT.

– Đại học văn bằng 2: Tốt nghiệp Đại học các ngành nghề khác.

– Đại học liên thông:  Tốt nghiệp Cao đẳng cùng ngành.

  • Thời gian đào tạo:

– Văn bằng 1: (4 – 5) năm

– Văn bằng 2: (2 – 3) năm

– Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học: (2 – 3) năm

CHUẨN ĐẦU RA

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Stt Mã MH Tên môn học Số tín chỉ Môn bắt buộc Đã học Tổng tiết Lý thuyết
Học kỳ 1  6        
1 BLAW1301 Lý luận nhà nước và pháp luật 3 x   45 45
2 BLAW1313 Luật hiến pháp 3 x   45 45
Học kỳ 2 12        
1 BLAW1309 Tư duy phản biện 3 x   45 45
2 BLAW1315 Luật dân sự 1 3 x   45 45
3 BLAW1320 Luật hành chính 3 x   45 45
4 POLI1304 Triết học Mác – Lênin 3 x   45 45
Học kỳ 3  11        
1 BLAW1316 Luật hình sự 3 x   45 45
2 BLAW1321 Luật dân sự 2 3 x   45 45
3 GLAW1222 Luật Tố tụng hành chính 2 x   30 30
4 GLAW1320 Pháp luật về các loại hình thương nhân và phá sản 3 x   45 45
Học kỳ 4 12        
1 BLAW1203 Luật hôn nhân và gia đình 2 x   30 30
2 BLAW1228 Kỹ năng soạn thảo văn bản 2 x   30 30
3 BLAW1324 Luật đất đai 3 x   45 45
4 BLAW2331 Luật sở hữu trí tuệ 3 x   45 45
5 GLAW1219 Pháp luật về giao dịch bảo đảm 2 x   30 30
Học kỳ 5 11        
1 BLAW1222 Luật tố tụng hình sự 2 x   30 30
2 BLAW1317 Luật lao động 3 x   45 45
3 BLAW1325 Luật tố tụng dân sự 3 x   45 45
4 GLAW1321 Pháp luật về hoạt động thương mại và giải quyết tranh chấp 3 x   45 45
Học kỳ 6 12        
1 BLAW1205 Luật ngân sách nhà nước 2 x   30 30
2 BLAW1229 Kỹ năng viết và nghiên cứu pháp lý 2 x   30 30
3 BLAW2330 Luật thuế 3 x   45 45
4 BLAW3301 Công pháp quốc tế 3 x   45 45
5 GLAW1223 Thực hành nghề nghiệp ngành Luật 2 x   30 30
Học kỳ 7 11        
1 BLAW1327 Tư pháp quốc tế 3 x   45 45
2 BLAW2319 Luật thương mại quốc tế 3 x   45 45
3 BLAW4201 Luật học so sánh 2 x   30 30
4 GLAW3317 Luật thi hành án dân sự 3 x   45 45
Học kỳ 8 9        
1 BLAW3311 Kỹ năng soạn thảo hợp đồng 3 x   45 45
2 BLAW4207 Luật môi trường 2 x   30 30
3 GLAW3205 Pháp luật thanh tra và khiếu nại tố cáo 2 x   30 30
4 GLAW3208 Pháp luật về công chứng và chứng thực 2 x   30 30
Học kỳ 9 7        
1 POLI1205 Kinh tế chính trị Mác – Lênin 2 x   30 30
2 POLI1206 Chủ nghĩa Xã hội khoa học 2 x   30 30
3 SOCI1317 Tâm lý học đại cương 3 x   45 45
Học kỳ 10 8        
1 BADM1366 Quản trị nhân lực 3 x   45 45
2 BLAW2332 Luật cạnh tranh 3 x   45 45
3 POLI1207 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 x   30 30
Học kỳ 11 5        
1 BIOT1341 Con người và môi trường 3 x   45 45
2 POLI1208 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 x   30 30
Học kỳ 12 4        
1 GLAW4899 Thực tập tốt nghiệp 4 x   60 60
Học kỳ 13 18        
1 COMP1307 Tin học đại cương 3 x   45 45
2 GENG1339 Tiếng Anh nâng cao 1 3 x   45 45
3 GENG1340 Tiếng Anh nâng cao 2 3 x   45 45
4 GENG1341 Tiếng Anh nâng cao 3 3 x   45 45
5 GENG1342 Tiếng Anh nâng cao 4 3 x   45 45
6 GENG1343 Tiếng Anh nâng cao 5 3 x   45 45
Stt Mã MH Tên môn học Số tín chỉ Môn bắt buộc Miễn Tổng tiết Lý thuyết
Học kỳ 1 12        
1 BLAW1313 Luật hiến pháp 3 x   45 45
2 BLAW1315 Luật dân sự 1 3 x   45 45
3 BLAW1320 Luật hành chính 3 x   45 45
4 SOCI1317 Tâm lý học đại cương 3 x   45 45
Học kỳ 2 11        
1 BLAW1316 Luật hình sự 3 x   45 45
2 BLAW1321 Luật dân sự 2 3 x   45 45
3 GLAW1222 Luật Tố tụng hành chính 2 x   30 30
4 GLAW1320 Pháp luật về các loại hình thương nhân và phá sản 3 x   45 45
Học kỳ 3 12        
1 BLAW1203 Luật hôn nhân và gia đình 2 x   30 30
2 BLAW1228 Kỹ năng soạn thảo văn bản 2 x   30 30
3 BLAW1324 Luật đất đai 3 x   45 45
4 BLAW2331 Luật sở hữu trí tuệ 3 x   45 45
5 GLAW1219 Pháp luật về giao dịch bảo đảm 2 x   30 30
Học kỳ 4 11        
1 BLAW1222 Luật tố tụng hình sự 2 x   30 30
2 BLAW1317 Luật lao động 3 x   45 45
3 BLAW1325 Luật tố tụng dân sự 3 x   45 45
4 GLAW1321 Pháp luật về hoạt động thương mại và giải quyết tranh chấp 3 x   45 45
Học kỳ 5 12        
1 BLAW1205 Luật ngân sách nhà nước 2 x   30 30
2 BLAW1229 Kỹ năng viết và nghiên cứu pháp lý 2 x   30 30
3 BLAW2330 Luật thuế 3 x   45 45
4 BLAW3301 Công pháp quốc tế 3 x   45 45
5 GLAW1223 Thực hành nghề nghiệp ngành Luật 2 x   30 30
Học kỳ 6 11        
1 BLAW1327 Tư pháp quốc tế 3 x   45 45
2 BLAW2319 Luật thương mại quốc tế 3 x   45 45
3 BLAW4201 Luật học so sánh 2 x   30 30
4 GLAW3317 Luật thi hành án dân sự 3 x   45 45
Học kỳ 7 9        
1 BLAW3311 Kỹ năng soạn thảo hợp đồng 3 x   45 45
2 BLAW4207 Luật môi trường 2 x   30 30
3 GLAW3205 Pháp luật thanh tra và khiếu nại tố cáo 2 x   30 30
4 GLAW3208 Pháp luật về công chứng và chứng thực 2 x   30 30
Học kỳ 8 10        
1 BLAW1309 Tư duy phản biện 3 x   45 45
2 BLAW2332 Luật cạnh tranh 3 x   45 45
3 GLAW4899 Thực tập tốt nghiệp 4 x   60 60
Học kỳ 9 38        
1 BLAW1301 Lý luận nhà nước và pháp luật 3   x 45 45
2 BADM1366 Quản trị nhân lực 3   x 45 45
3 BIOT1341 Con người và môi trường 3   x 45 45
4 COMP1307 Tin học đại cương 3   x 45 45
5 GENG1339 Tiếng Anh nâng cao 1 3   x 45 45
6 GENG1340 Tiếng Anh nâng cao 2 3   x 45 45
7 GENG1341 Tiếng Anh nâng cao 3 3   x 45 45
8 GENG1342 Tiếng Anh nâng cao 4 3   x 45 45
9 GENG1343 Tiếng Anh nâng cao 5 3   x 45 45
10 POLI1205 Kinh tế chính trị Mác – Lênin 2   x 30 30
11 POLI1206 Chủ nghĩa Xã hội khoa học 2   x 30 30
12 POLI1207 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2   x 30 30
13 POLI1208 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2   x 30 30
14 POLI1304 Triết học Mác – Lênin 3   x 45 45

Những con số nổi bật

85%

85% thời gian học thực hành, làm việc thực tế tại doanh nghiệp

97%

96,7% sinh viên nhận được lời mời làm việc sau tốt nghiệp

3

TOP 3 Trường đào tạo nghề uy tín tại Đắk Lắk

15

15 NĂM Thành lập với đội ngũ 200 cán bộ, giảng viên

Tại sao nên chọn TNC?

Chương trình đào tạo thực tiễn có sự tham gia giảng dạy của doanh nghiệp. Sinh viên được học thực hành lên đến 80% thời lượng môn học.

Trường tọa lạc tại vị trí đẹp, trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột, rất thuận lợi cho các hoạt động học tập, vui chơi và giải trí cho sinh viên.

Nếu bạn là sinh viên bầu cua tôm cá đổi thưởng ftkh

Nếu bạn là sinh viên

bầu cua tôm cá đổi thưởng ftkh

Hình ảnh hoạt động của trường